OS X (10.8) Mountain Lion

OS X (10.8) Mountain Lion [Image: Courtesy Apple]